Via de secretaris Regioteam Limburg ontving het bestuur van Ascloa van het watersportverbond het volgende bericht;

Geacht bestuurder,
Zoals u wellicht weet is door het Kabinet besloten om per 1 januari 2016 een jaarlijkse bijdrage van € 31,= voor het bezit van een marifoon te heffen.In oktober jl. is door een aantal belanghebbende organisaties, waaronder het Watersportverbond, bij de Tweede Kamer een zienswijze ingediend met betrekking tot deze heffing. Deze zienswijze heeft geleid tot een amendement, dat op 8 december jl. behandeld is.Hieronder kunt u de voorlopige uitkomst hiervan lezen.

 

Amendementen SGP om marifoonheffing te schrappen doorverwezen naar ministerie Economische Zaken.

Op 8 december jl hebben tijdens het Algemeen overleg over de Scheepvaart de SGP- Tweede Kamerleden Bisschop en Dijkgraaf een tweetal amendementen ingediend om de marifoonvergunningheffing per 1-1-2016 niet te effectueren. Beide Kamerleden kregen bijval van de SP, CDA en de PVV. Het argument om niet te effectueren lag zoals te verwachten in de noodzakelijkheid van een marifoon aan boord voor de veiligheid van de pleziervaart.
De minister stelde in haar antwoord dat de kwestie marifoon niet op haar bordje ligt, maar bij het ministerie van Economische Zaken. En dat de EZ-begroting op dit moment behandeld worden. Wel zei de minister dat zij zich inzet voor de nautische veiligheid. En dat indien de negatieve effecten van deze maatregel te groot blijken te zijn, dat zij in gesprek zal gaan met de koepelorganisaties.

Conclusie: het Watersportverbond is blij met de inzet van de SGP (per mail zij de indieners van de amendementen bedankt door het Watersportverbond), SP, CDA en PVV, maar zal samen met haar watersportpartners haar pijlen moeten richten op de behandeling van de EZ-begroting. U hoort meer van ons. (RG, 8-12-2015)

Roeland Geertzen
manager belangenbehartiging en infrastructuur

Watersportverbond

Scroll Up