HAVEN

1. Haveninformatie/kranen

Mailbericht van het bestuur 19-10 2019

Beste Ascloa leden,
Hierbij enkele huishoudelijke mededelingen:

1: opzegging lidmaatschap
Indien u geen lid meer blijft van WSV Ascloa voor 2020 dan ontvangen wij graag vóór 1 november 2019 een afmelding per mail via secretariaatascloa@gmail.com

2: wijziging boot.
Indien u een andere boot aanschaft dan zien wij graag per mail een wijziging tegemoet. Wij kunnen dan, kostenloos en na goedkeuring, de gegevens aanpassen in onze administratie.
Ontvangen wij geen mail met deze wijziging dan dienen wij u € 50,= administratiekosten in rekening te brengen.
De mail kan gericht worden aan secretariaatascloa@gmail.com

3: overwinteren in onze haven.
Indien u uw boot in de winter in de haven wilt laten liggen dan verzoeken wij u dit te melden vóór 1 november 2019 per mail via secretariaatascloa@gmail.com
De kosten bedragen € 250,= per ligplaats zonder stroom, water, ongeacht de afmetingen.
Uitsluitend leden van WSV Ascloa kunnen hier gebruik van maken. Risico’s zijn volledig voor de eigenaar en de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Informeer uw verzekering dat uw boot in de winter in de haven blijft.

4: wijziging kontaktgegevens
wijziging naam, adres, woonplaats, e-mail telefoonnummer enz. enz. dienen aan het secretariaat gemeld te worden per e-mail aan secretariaatascloa@gmail.com

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Mail Nachricht vom Vorstand 19-10 2019

Sehr geehrte Ascloa-Mitglieder,

Hiermit einige Haushaltsansagen:
1: Kündigung der Mitgliedschaft
Wenn Sie vor 2020 kein Mitglied des WSV Ascloa mehr sind dann möchten wir vor dem 1. November 2019 eine Abmeldung via E-Mail erhalten. secretariaatascloa@gmail.com

2: Bootswechsel.
Wenn Sie ein anderes Boot kaufen dann möchten wir gerne eine änderung per e-mail sehen. Wir können dann kostenlos und nach Genehmigung die Daten in unserer Verwaltung einstellen. Wenn wir keine mail erhalten mit dieser Änderung dann berechnen wir ihnen 50 euro für Verwaltungskosten. Die Mail kann gerichtet werden an secretariaatascloa@gmail.com

3: Bootsüberwinterung in unserem Hafen.
Wenn Sie Ihr Boot im Winter im Hafen lassen möchten bitte melden Sie dies vor dem 1. November 2019 per E-Mail an secretariaatascloa@gmail.com Die Kosten betragen 250 € pro Liegeplatz ohne Strom oder Wasser, unabhängig von den Abmessungen. Dies können nur Mitglieder des WSV Ascloa nutzen. Das Risiko trägt allein der Eigentümer und der Verein kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden. Informieren Sie Ihre Versicherung, dass Ihr Boot im Winter im Hafen bleibt.

4: Änderung der Kontaktdaten.
Ändern Name, Adresse, Wohnort, E-Mail-Adresse usw. usw. muss per E-Mail an das Sekretariat gemeldet werden. secretariaatascloa@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen,
Der Vorstand

.

 

KRAANMEESTER BIJ NOODGEVAL / KRANMEISTER IM NOTFALL

Mobiel 06 11300257 of 0031 773738149 mailen naar pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Website Waterpolitie Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen; waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

.

Ligplaats / Hafenanlegeplatz 
Voor lidmaatschap / ligplaats haven; (s.v.p. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Für Mitgliedschaft / Hafenanlegeplatz; (auf PC oder Laptop ausfüllen bitte)Antragsformular
Ligplaatsen informatie uitsluitend voor leden.
Liegeplatz information nur fur Mitglieder
ligplaatsenascloa@gmail.com

Kraanschema voorjaar 2020 / Kran-Zeitplan im Frühling 2020

DatumbootgewichtTijden
zatedag 4 april CANCELLEDt/m 2000 kg 10:00 tot 12:00 uur
zaterdag 18 april
Mobil Kran
über / boven 2000 kg 09:00 tot 12:00 uur
zaterdag 18 aprilt/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
zaterdag 25 aprilt/m 2000 kg10:00 tot 12.00 uur

Kraanschema najaar 2020 / Kran Zeitplan Herbst 2020

Datumbootgewichttijden
zaterdag 10 oktobert/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
zaterdag 24 oktober
Mobil Kran
über / boven 2000 kg
09:00 tot 12:00 uur
zaterdag 24 oktobert/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
zaterdag 31 oktobert/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur

   Kraanmeester / Kranmeister

Kraanmeester; Peter van den Bongard
Telefoon: 0031 773738149 of 06 11300257
Email: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Team; Peter, Herbert, Rudy

  Sleutel (druppel) voor passanten / Schlüssel (Tropfen) für Passanten

Beste Gasten,             
Onze havenmeester zal u een ligplaats aanwijzen, geeft een druppel uit en rekent ook af. We hopen op een prettig verblijf in onze haven
Retour druppel in bus uitgang steiger. Terugkeer naar de haven zonder druppel niet mogelijk.
Bei probleme Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

Liebe Gäste,          
Unser Hafenmeister zeigt Ihnen als Passant einen Liegeplatz, überreicht den Tropfen und rechnet auch ab. Wir hoffen auf einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hafen
Rückgabe Trophen in Box Ausgang Hafen. Rückkehr ohne Tropfen nicht möglich.
Im Fall von Problemen ; Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

TOEGANG TOT PARKEERPLAATS, HAVEN EN SANITAIR / ZUGANG ZUM PARKPLATZ, HAFEN UND SANNITARANLAGEN 

Voor de leden;         
De toegang tot parkeerplaats, haven en naar de sanitaire voorzieningen zijn alleen nog met een druppel toegankelijk.
De druppel wordt uitgegeven door Thomas Licht aan de haven, tevens zal hij een korte uitleg geven hoe te gebruiken.
De uitgave van de druppel kan tegen inleveren van de oude sleutel. Een extra druppel is mogelijk tegen betaling van 30 euro. Dit bedrag a.u.b. gepast betalen.

Beste Leden, met de Druppel kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de druppel bij het sluiten van slagboom.

Fur die Mitglieder;          
Da der Zugang zum Parkplatz, Hafen und zu den Sanitäranlagen nur noch mittels Tropfen möglich ist, wird dieser Tropfen
an Thomas Licht im Hafen ausgehändigt. Er wird euch auch eine kurze Einweisung zum Handling der Tropfen geben.
Die Ausgabe der Tropfen erfolgt im Tausch gegen den alten Schlüssel.
Zusätzliche Tropfen können gegen eine Kaution von € 30,-  erworben werden. Bitte bringt hierzu € 30,-  passend mit.

Liebe Mitglieder, mit dem Tropfen kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Tropfen aktiviert werden.

GEKRAAND WORDT OP AANGEGEVEN TIJDEN / GEKRANT WIRD AUF ANGEGEBEN ZEITEN

Gekraand wordt uitsluitend tijdens de aangegeven tijden.      
Kranen buiten bovenstaande datums voor boten tot 2000 kg kan met de kraanmeester Peter van den Bongard een afspraak worden gemaakt Mail ; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl Bij kranen buiten bovenstaande Data worden 35 euro in rekening gebracht.

Clubkraan

*Indien leden door bijzondere omstandigheden niet hun boot op de normale kraandagen kunnen kranen, dienen deze met de kraanmeester een andere kraan dag af te spreken. Het is uitsluitend de kraanmeester die deze dag bepaald. Verder staat het de kraanmeester volledig vrij en is het aan zijn beoordeling of hier sprake is van bijzondere omstandigheden en/of hij op grond daarvan € 35,00 in rekening zal brengen.

Gekrant wird ausschließlich während den angegebenen Zeiten.  Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg mit dem Kranmeister Peter van den Bongard absprechen: pvandenbongard@t-mobilejhuis.nl Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg kostet  € 35  –
Wenn Mitglieder aufgrund besonderer Umstände nicht ihr Boot an den normalen Kranentagen kann Kräne, werde diese mit dem

Clubkraan

Kranmeister einen anderen Krantag treffen. Es ist ausschließlich die Kranmeister, der diesen Tag bestimmt . Außerdem ist es der Kranmeister völlig frei und es liegt an dir Bewertung ob es besondere Umstände gibt und / oder er auf Grundlage davon € 35,00 berechnet

AANMELDEN VOOR  MOBIELE KRAAN /ANMELDUNG FÜR DEN MOBIL KRAN

Oproep aan leden voor de mobiele kraan ( boven 2000 kg ) .

mobiele kraan

Leden die gebruik willen maken van de mobiele kraan moeten zich melden bij

kraanmeester mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  

  • Bei Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans (Boten über 2000 kg ) werden die Mitglieder den Mobilkran nutzen.
  • Bitte melden bei  Kranmeister Peter van den Bongard. mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
  • Nur Mitglieder, die berichtet hatten können den Mobilkran nutzen.

mobilkran

ÜBERSCHREITUNG DES ZULASSIGEN HUBGEWICHTES

Kranen Boten kleiner 2000 kg.

  • Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
  • Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes

  • Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs gewogen.
  • Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, aber kann den Mobilkran nutzen.

TARIEVEN LIGPLAATS / ANLEGEPLATZ  PREIZE

boot tarieven
M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de nieuwe tarieven toegezonden. Bij de bepaling van de tariefgroepen is zoals gebruikelijk de oppervlakte van de boot maatgevend. Leden die om welke reden dan ook geen exemplaar van het overzicht hebben ontvangen, kunnen dit tijdens de openingstijden van het clubhuis afhalen.

Mit Wirkung von 1. Januar 2016 wird nur einen Beitrag belastet für Liegeplatz und Gebühr. Deshalb werden die Gebühren für Clubkran und Stromverbrauch nicht mehr ausdrücklich angegeben. Inzwischen wurde eine Liste neuer Tarife an alle Mitglieder gesendet. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen ist der Bereich des Bootes wie üblich standadisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können dies während der Öffnungszeiten des Clubhauses abholen.

GASINSTALATIES IN BOTEN / GASFLASCHEN IN BOOTE

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven” dan krijgt u een…

Nachricht von der Vorstand.
Von WSV Ascloa | 22. Januar 2017 | Nachrichten
Sicherheit in unserem Hafen. Leider passieren regelmäßig Unfälle mit explodierenden Gasflaschen in Yachthäfen. Die Folgen können enorm sein. Nicht nur für den Besitzer aber auch für die umliegenden Boote. Wenn du drauf gegoogelt hast “Feuer in der Marina” dann bekommst du ein …..

Scroll Up